Sau một nửa Ronaldo, trọng tài đã cho anh ta thấy một thẻ vàng và nhún vai đất nước lần đầu tiên giới thiệu trò chơi bóng đá là …..

Sau một nửa Ronaldo, trọng tài đã cho anh ta thấy một thẻ vàng và nhún vai [đất nước lần đầu tiên giới thiệu trận bóng đá là …..]